Regulamin

 


Regulamin sklepu internetowego blackhawkdrums.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego.
Sprzedającym jest firma KS Dystrybucja, prowadzący działalność́ na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do CEIDG, NIP: 549-221-47-25 , Regon: 241579364. Zarejestrowaną pod adresem ul. Swietego Pawla 18/1 w Bielsku Białej.

Kontakt ze sprzedawcą można uzyskać́:


- pod numerem telefonu +48 501 646 297
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: support@blackhawkdrums.pl
 
§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o     świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę̨ 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej     przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, a która     dokonuje lub zamierza dokonać́ zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również̇ konsument).
3. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań́, aby prezentowana na stronach     oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, sprzedający zobowiązuje się̨ do niezwłocznego poinformowania kupującego o     zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę̨ na rzecz klienta poza sklepem 
internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, 
zawierana pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem środków     porozumiewania 
się̨ na odległość́ (w tym drogą telefoniczną).
8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość́ produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość́ za     pośrednictwem sklepu internetowego.


§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez kupującego jest zapoznanie się̨ z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień́ w czasie realizacji     zamówienia.
2. Sklep internetowy blackhawkdrums.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie  są nowe, oryginalnie zapakowane, 
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. § 3 Składanie zamówień́


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są̨ cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają̨ podatek vat). podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia przyjmowane są̨ przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać́ 24 godziny na dobę̨, 7 dni w tygodniu przez cały rok. zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową     jest możliwe 
wyłącznie w godzinach podanych na witrynie sklepu internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia 
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być́     wysłany 
oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są̨ kompletne, sprzedający skontaktuje się z kupującym. jeśli 
kontakt z kupującym nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do     anulowania zamówienia.
6. W trakcie składania zamówienia, kupujący może wyrazić zgodę̨ na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich     przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. w wypadku udzielenia zgody, kupujący ma prawo 
do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz zadania ich usunięcia.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się̨ z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy.


§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo     wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić́.
2. Towar jest dostarczany za pomocą̨ wyspecjalizowanych firm kurierskich  lub za pośrednictwem poczty polskiej. możliwy jest też odbiór osobisty po wcześniejszym kontakcie     kupującego ze sprzedającym drogą telefoniczną- w takim wypadku płatność za zakupiony towar nastepuje w formie gotówkowej bądź po wcześniejszej przedpłacie na konto     bankowe sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. jest to orientacyjny czas dostawy.


§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy rachunek
2. Płatność́ za zamówiony towar może nastąpić́ za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl lub przelewem na     konto 
bankowe sklepu.

 

§ 6 Odbiór towaru


1. Dostawy są̨ realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. istnieje możliwość wysyłki poza granice RP, w tym celu przed zakupem należy skontaktować się ze sklepem     (telefonicznie lub poprzez e-mail) w tym przypadku do podanej ceny zostaną naliczone dodatkowe koszty wysyłki zagranicznej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić́, czy opakowanie 
nie uległo uszkodzeniu w transporcie. w szczególności należy zwrócić́ uwagę̨ na stan     taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę̨. w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są̨ zerwane należy nie przyjmować́     przesyłki i w obecności kuriera sporządzić́ protokół szkody oraz skontaktować́ się̨ jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. brak stwierdzenia     nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć́ negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń́ klienta z tytułu     uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Konsument, który zawarł umowę̨ na odległość́, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. jest ono jednak     ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o     odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzona przez produkt niebezpieczny dz. nr 22, poz. 271 ze zm.). termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się̨ od dnia wydania     rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a wiec stosuje się̨ wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu     niezwiązanym z działalnością̨ zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie     będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać́ na własny koszt na adres sprzedającego, tj.: Expo Trade Tomasz Swoboda, 43-300     Bielsko-Biała, ul. Świętego Pawła 18/1.
5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć́ pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić́ zapłatę̨.
6. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. jeżeli towar spełnia wymienione w     punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania. w terminie do 5 dni roboczych sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto klienta.
7.
Towar musi być zwrócony do sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi akcesoriami i bez śladów użytkowania. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obniżenia     kwoty zwrotu w przypadku widocznych śladów użytkowania, które powodują utratę wartości zwróconych towarów.
 

§ 7 Procedura reklamacji


1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi klientów, w tym również w zakresie jakości oferowanych produktów.
2. W przypadku wykrycia wady w produkcie, należy niezwłocznie skontaktować się z usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub poprzez     e-mail: tomek@mastermusic.pl
3. Wadliwy produkt należy odesłać́ na koszt sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o     zmianie kodeksu cywilnego (dz. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za     szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami), dołączając dowód zakupu (rachunek) oraz opis stwierdzonej wady.
4. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie     możliwa lub będzie znacznie utrudniona, sprzedawca – na podstawie ustaleń z klientem – zwróci klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie     towary. koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi sprzedawca.
5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy     od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. w     przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się̨ przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego. 


 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są̨ w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą̨ być́ przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę̨ zakupionych     towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. dane     są̨ przekazywane dobrowolnie. § 9 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o     odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży     konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (dz. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy sklepem a klientami, bedą rozpatrywane przez sad właściwy     według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. kodeks postepowania cywilnego (dz. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż̇ do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się̨ wersję     regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?


 1. Administratorem danych osobowych jest firma KS DYSTRYBUCJA z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Św. Pawła 18/1 , kod pocztowy 43-300 Wałbrzych NIP 646-244-16-58.

 2. Kontakt do Administratora danych osobowych to:

 1. e-mail: support@blackhawkdrums.pl

 2. telefon: +48 501 646 297 (pn - pt godz. 9:00 - 17:00).

JAKI JEST ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


 1. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: Danymi Osobowymi”).

 2. Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług:

 1. wystawiania faktur dla przedmiotów zakupionych w sklepie interentowym www.blackhawkdrums.pl,

 2. informowania o statusie rezalizacji zamówień dokonanych na stronie www.blackhawkdrums.pl

 3. przekazywaniu niezbędnych danych teleadresowych firmom kurierskim lub ich pośrdenikom w celu realizaji zamówienia drogą wysyłkową,

 4. informacyjnych o nowościach i promocjach dostępnych w sklepie www.blackhawkdrums.pl jeśli urzytkownik wyrazi taką chęć zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji konta,

 1. Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, w celu dostosowania treści reklamowych. Administrator danych nie podejmuje względem Klienta zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art.22 ust.1 i 4 Rozporządzenia RODO.

 2. Wszystkie podawane dane przez Klienta są uznawane za poufne. Dane gromadzone za pośrednictwem formularzy kontaktowych wykorzystywane są w celach handlowych i marketingowych.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.


JAKA PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?


 1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 2. Przekazanie danych jest dobrowolne w celu zawarcia umowy sprzadaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.blackhakwdrums.pl , otrzymania oferty handlowej lub materiałów promocyjnych i marketingowych.

 3. Klient ma prawo do:

 1. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora,

 2. dostępu do Danych Osobowych,

 3. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania,

 4. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

 1. Podstawową do przetwarzania danych Klientów jest:

 1. zawarta umowa o świadczenie usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia RODO),

 2. przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi obowiązku prawne (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),

 3. prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu Klientów w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO),

 4. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z stroną internetową www.blackhawkdrums.pl , w tym świadczonymi na niej usługami (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia RODO).


PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?


 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych usług, lub gdy:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich Danych Osobowych,

 2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,

 3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta,

 4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,

 5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,

 6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 1. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

 2. Administrator odpowiednio udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 2. certyfikat SSL na wszystkich stronach www.blackhawkdrums.pl , na których podawane są Dane Osobowe,

 3. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności panelu administracyjnego sklepu internetowego oraz strony internetowej RedCart.pl,

 4. dostęp do panelu administracyjnego sklepu internetowego jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.


KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

 2. Twoje dane przekazujemy do:

 1. firm kurierskich i firmom pośredniczącym usługi kurierskie,

 2. dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,

 3. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

  d. podmiotom współpracującym w celu realizacji zamówień


POLITYKA PLIKÓW COOKIES


Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, oprogramowania sklepów internetowych oraz w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, KS Dystrybucja wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ustawień w zakresie obsługi plików „cookies”.

Poprzez korzystanie z sklepu internetowego
www.blackhawkdrums.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką plików „cookies”. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie plików „cookies”, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania sklepu internetowego www.blackhakwdrums.pl

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zawierają najczęściej nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, ułatwienia korzystania z usług oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, które umożliwiają ulepszenie struktury strony oraz jej zawartości.


Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Pliki "cookies" stosowane przez oprogramowanie nasz serwis nie przechowują żadnych danych osobowych.


Czy jest możliwe usunięcie plików "cookies"?
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania zawartości stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w konfiguracji przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać na stronach dostawców przeglądarek internetowych.


 

Napisz do nas